top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY DAILY ENERGY S.R.O.

Daily Energy s.r.o., IČO: 05298172, DIČ: CZ24662518, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261420, (dále též „Poskytovatel“ či „Prodávající“), je poskytovatelem služeb životního koučinku, vzdělávacích kurzů a seminářů, worshopů a jiných vzdělávacích a kulturně-vzdělávacích služeb (dále jen „služby“). Poskytovatel je plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a klientem Poskytovatele (dále jen „Objednatel“, Poskytovatel a Objednatel společně dále též jako „Smluvní strany“), vznikající při uzavření smlouvy o poskytování služeb a na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím (Poskytovatelem) a Objednatelem, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na adrese www.dailyenergy.cz. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi Poskytovatelem (Prodávajícím) a Objednatelem. Poskytovatelem se dále dle povahy věci rozumí též zástupce Poskytovatele, zaměstnanec či subdodavatel Poskytovatele, jejichž prostřednictvím dochází k poskytování služeb Poskytovatele. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Objednatel, který je fyzickou osobou a uzavírá smlouvu s Poskytovatelem mimo vlastní obchodní, podnikatelskou či profesní činnost. Veškeré vztahy neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno prostřednictvím webových stránek Poskytovatele na adrese www.dailyenergy.cz (dále jen „webové stránky“), a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Objednatele, kterou Objednatel Poskytovateli poskytl. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb Objednatel výslovně souhlasí s tímto způsobem oznámení změn či doplnění obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy s Poskytovatelem Objednatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje služby psychologického poradenství ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Služby Poskytovatele nejsou zdravotní službou, nenahrazují služby psychologického poradenství, psychiatrickou či psychoterapeutickou péči a může je pouze doplňovat. V případě obtíží psychologického či psychiatrického charakteru je nutné se obrátit na příslušného specialistu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné následky nevyužití Objednatelem služeb specialisty v oborech psychologie, psychoterapie či psychiatrie. 

1. Služby

 

1.1 Poskytovatel nabízí své služby prostřednictvím webových stránek, které obsahují aktuálně nabízené služby a bližší podmínky jejich objednání. V případě, že se specifické podmínky objednání a poskytnutí konkrétní služby uvedené na webových stránkách liší od podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, mají specifické podmínky objednání a poskytnutí služby uvedené na webových stránkách přednost, pokud dále není uvedeno jinak. V případě, že smlouva o poskytování služeb uzavřená dle objednávky bude obsahovat ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek a specifických podmínek poskytování jednotlivých služeb uvedených na webových stránkách Poskytovatele, mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost, pokud dále není uvedeno jinak. 

 

1.2 Workshopem (dále též seminář či kurz) se rozumí služby poskytované v předem Poskytovatelem určeném termínu a časovém rozsahu pro všechny Objednatele, jejichž objednávku na poskytnutí těchto služeb v souladu se zveřejněnými podmínkami a v určeném termínu Poskytovatel přijal způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Workshop může probíhat jak prezenční (offline) formou, tak v online formě. V případě online workshopů se služby Poskytovatele poskytují prostřednictvím aplikace a online platformy pro webináře Zoom (dále jen „Zoom“), v případě individuální objednávky workshopu pro více osob služby mohou být po dohodě Smluvních stran poskytovány prostřednictvím jiných obdobných platforem (Messenger, MSTeams či jiné platformy). Odesláním Objednávky Objednatel souhlasí s touto formou poskytnutí služeb a bere na vědomí, že Poskytovatel není provozovatelem Zoom a nenese odpovědnost za služby, poskytované provozovatelem Zoom, jakož i za případnou škodu, která může Objednateli v souvislosti s používáním Zoom vzniknout. Podmínky použití Zoom jsou upraveny na webových stránkách této aplikace a online platformy. Odběr služeb poskytovaných prostřednictvím Zoom či jiných online platforem vyžaduje připojení k síti Internet, softwarové a hardwarové zabezpečení, které je blíže specifikováno dále v ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.  

 

1.3 Koučinkem se rozumí konzultace dle nabídky služeb Poskytovatele v individuálně určeném termínu pro dohodnutý počet osob na straně Objednatele. Koučink může probíhat jak prezenční (offline) formou, tak v online formě. Ustanovení předchozího odstavce o poskytování služeb online formou se použije obdobně.

 

1.4 Úprava těchto obchodních podmínek ve vztahu k poskytování služeb online prostřednictvím platformy Zoom platí obdobně i pro poskytování služeb prostřednictvím jiných online platforem.

 

2. Objednávka

 

2.1 Objednávkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí projev vůle Objednatele, obsahující:

 

○ v případě, že je na webových stránkách Poskytovatele uveden termín, časový rozsah a způsob poskytnutí služby, alespoň: 

a. označení služby dle nabídky služeb na webových stránkách, 

b. údaje Objednatele pro účely fakturace (jméno či název Objednatele, datum narození, IČO, adresa bydliště či sídla Objednatele, emailová adresa pro účely zaslání faktury), 

c. případně zvolený termín a forma poskytování služeb, pokud na webových stránkách je uvedeno více termínů a/nebo je uvedena možnost volby formy poskytnutí služby;

 

○ v případě, že na webových stránkách Poskytovatele není uveden termín, časový rozsah a/nebo forma poskytnutí služeb, alespoň:

  •  a.označení služby dle nabídky služeb na webových stránkách 

  • b.požadovaný termín, časový rozsah a forma poskytnutí služeb, 

  • c. údaje Objednatele pro účely fakturace (jméno či název Objednatele, datum narození, IČO, adresa bydliště či sídla Objednatele, emailová adresa pro účely zaslání faktury),

 

a počet osob, které budou služby objednané Objednatelem v uvedených termínech odebírat. Pokud v objednávce nebude počet osob uveden, má se za to, že službu bude odebírat pouze jedna osoba. 

 

2.2 Objednatel zašle Objednávku na emailovou adresu Poskytovatele, uvedenou na webových stránkách a určenou k rezervaci míst na kurzu nebo k objednání individuální konzultace či koučinku, či případně za pomoci jiných komunikačních prostředků, je-li možnost jejich využití k zaslání Objednávky výslovně uvedena na webových stránkách Poskytovatele či v propagačních materiálech (letáky, reklamy na sociálních sítích, příspěvky Poskytovatele na sociálních sítích aj.). 

 

2.3 Bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky Objednatelem Poskytovatel sdělí, zda objednávku akceptuje. Má se za to, že Poskytovatel objednávku akceptoval, pokud vystavil na jméno Objednatele fakturu na částku odpovídající objednaným službám, jak byly specifikovány v objednávce.

 

2.4 Objednávky jsou Poskytovatelem zpracovávány dle pořadí, ve kterém objednávky obdržel. Poskytovatel je oprávněn Objednávku odmítnout v případě překročení kapacity termínu, v němž je služba poskytována. 

 

2.5 Pro účely doručení faktury a další komunikace za email Objednatele je považován email, jehož prostřednictvím Objednatel Poskytovateli předmětnou objednávku doručil, byla-li Objednávka zaslána prostřednictvím emailu. V případě zaslání Objednávky prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, Objednatel vždy uvede emailovou adresu, na kterou mají být zasílány faktury. V případě neuvedení emailové adresy Objednatele v takové Objednávce platí, že Objednatel souhlasí se zasláním faktury za služby prostřednictvím komunikačního prostředku, jimž Poskytovateli Objednávku zaslal.

 

2.6 Odesláním Objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

3. Cena služeb a její úhrada

 

3.1 Cena jednotlivých služeb je uvedena na webových stránkách Poskytovatele. Cena služeb se hradí vždy předem, a to: 

  • a. bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele dle faktury, vystavené Poskytovatelem po přijetí Objednávky, nebo

  • b. bezhotovostní platbou prostřednictvím online platební brány.

 

3.2 Nebyla-li cena za služby uhrazena v celém rozsahu alespoň jeden den před termínem poskytování či čerpání služeb, nárok Objednatele na poskytnutí služeb zaniká.

 

3.3 Cena služeb je prezentována včetně všech daní (zejména dani z přidané hodnoty).

 

4. Poskytování služeb

 

4.1 Služby jsou Poskytovatelem poskytovány ve formě online konzultací, kurzů, seminářů či workshopů anebo prezenční (offline) formou, v předem Poskytovatelem určeném termínu a časovém rozsahu, nebo na základě individuálně dohodnutého termínu; v případě služeb poskytovaných prezenční (offline) formou Poskytovatel rovněž předem určuje místo, v němž má dojít k poskytnutí služeb Poskytovatelem. 

 

4.2 Služby jsou poskytovány jak individuálně (individuální koučink, individuální konzultace), tak i pro větší počet osob současně (workshopy, semináře, kurzy). Způsob poskytování jednotlivých služeb je specifikován v nabídce služeb na webových stránkách Poskytovatele.

 

4.3V případě služeb poskytovaných pro větší počet osob současně je Objednatel povinen zdržet se všeho, co může narušit průběh poskytování služby ostatním účastníkům workshopu, semináře či kurzu. V případě hrubého či opakovaného porušení tohoto pravidla Poskytovatel je oprávněn Objednatele z workshopu, semináře či kurzu vyloučit bez náhrady, jakož i bez nároku na vrácení ceny služeb či její části.

 

4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín, místo a formu poskytování služeb. Poskytovatel vždy takovou změnu oznámí Objednateli s dostatečným předstihem.

 

4.5 Pokud nabídka služeb na webových stránkách neobsahuje termín, časový rozsah či formu poskytnutí služby, platí, že termín, časový rozsah či forma poskytnutí služeb budou určeny dohodou Smluvních stran s ohledem na časovou a jinou dispozici Poskytovatele.

 

4.6 Změna dohodnutého termínu, časového rozsahu či formy poskytování služeb na žádost Objednatele je možná pouze na základě výslovné dohody Smluvních stran, a to pouze v případě, že Objednatel požádá o změnu alespoň:

  • a. 10 pracovních dnů před termínem, v němž má dojít k poskytnutí služeb, nebo

  • b. pouze v odůvodněných případech z důvodů zvláštního zřetele hodných méně než 10 pracovních dnů termínem, v němž má dojít k poskytnutí služeb, nejpozději však v poslední pracovn&iac