top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY DAILY ENERGY S.R.O.

Daily Energy s.r.o., IČO: 05298172, DIČ: CZ24662518, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261420, (dále též „Poskytovatel“ či „Prodávající“), je poskytovatelem služeb životního koučinku, vzdělávacích kurzů a seminářů, worshopů a jiných vzdělávacích a kulturně-vzdělávacích služeb (dále jen „služby“). Poskytovatel je plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a klientem Poskytovatele (dále jen „Objednatel“, Poskytovatel a Objednatel společně dále též jako „Smluvní strany“), vznikající při uzavření smlouvy o poskytování služeb a na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím (Poskytovatelem) a Objednatelem, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na adrese www.dailyenergy.cz. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi Poskytovatelem (Prodávajícím) a Objednatelem. Poskytovatelem se dále dle povahy věci rozumí též zástupce Poskytovatele, zaměstnanec či subdodavatel Poskytovatele, jejichž prostřednictvím dochází k poskytování služeb Poskytovatele. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Objednatel, který je fyzickou osobou a uzavírá smlouvu s Poskytovatelem mimo vlastní obchodní, podnikatelskou či profesní činnost. Veškeré vztahy neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno prostřednictvím webových stránek Poskytovatele na adrese www.dailyenergy.cz (dále jen „webové stránky“), a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Objednatele, kterou Objednatel Poskytovateli poskytl. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb Objednatel výslovně souhlasí s tímto způsobem oznámení změn či doplnění obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy s Poskytovatelem Objednatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje služby psychologického poradenství ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Služby Poskytovatele nejsou zdravotní službou, nenahrazují služby psychologického poradenství, psychiatrickou či psychoterapeutickou péči a může je pouze doplňovat. V případě obtíží psychologického či psychiatrického charakteru je nutné se obrátit na příslušného specialistu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné následky nevyužití Objednatelem služeb specialisty v oborech psychologie, psychoterapie či psychiatrie. 

1. Služby

 

1.1 Poskytovatel nabízí své služby prostřednictvím webových stránek, které obsahují aktuálně nabízené služby a bližší podmínky jejich objednání. V případě, že se specifické podmínky objednání a poskytnutí konkrétní služby uvedené na webových stránkách liší od podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, mají specifické podmínky objednání a poskytnutí služby uvedené na webových stránkách přednost, pokud dále není uvedeno jinak. V případě, že smlouva o poskytování služeb uzavřená dle objednávky bude obsahovat ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek a specifických podmínek poskytování jednotlivých služeb uvedených na webových stránkách Poskytovatele, mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost, pokud dále není uvedeno jinak. 

 

1.2 Workshopem (dále též seminář či kurz) se rozumí služby poskytované v předem Poskytovatelem určeném termínu a časovém rozsahu pro všechny Objednatele, jejichž objednávku na poskytnutí těchto služeb v souladu se zveřejněnými podmínkami a v určeném termínu Poskytovatel přijal způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Workshop může probíhat jak prezenční (offline) formou, tak v online formě. V případě online workshopů se služby Poskytovatele poskytují prostřednictvím aplikace a online platformy pro webináře Zoom (dále jen „Zoom“), v případě individuální objednávky workshopu pro více osob služby mohou být po dohodě Smluvních stran poskytovány prostřednictvím jiných obdobných platforem (Messenger, MSTeams či jiné platformy). Odesláním Objednávky Objednatel souhlasí s touto formou poskytnutí služeb a bere na vědomí, že Poskytovatel není provozovatelem Zoom a nenese odpovědnost za služby, poskytované provozovatelem Zoom, jakož i za případnou škodu, která může Objednateli v souvislosti s používáním Zoom vzniknout. Podmínky použití Zoom jsou upraveny na webových stránkách této aplikace a online platformy. Odběr služeb poskytovaných prostřednictvím Zoom či jiných online platforem vyžaduje připojení k síti Internet, softwarové a hardwarové zabezpečení, které je blíže specifikováno dále v ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.  

 

1.3 Koučinkem se rozumí konzultace dle nabídky služeb Poskytovatele v individuálně určeném termínu pro dohodnutý počet osob na straně Objednatele. Koučink může probíhat jak prezenční (offline) formou, tak v online formě. Ustanovení předchozího odstavce o poskytování služeb online formou se použije obdobně.

 

1.4 Úprava těchto obchodních podmínek ve vztahu k poskytování služeb online prostřednictvím platformy Zoom platí obdobně i pro poskytování služeb prostřednictvím jiných online platforem.

 

2. Objednávka

 

2.1 Objednávkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí projev vůle Objednatele, obsahující:

 

○ v případě, že je na webových stránkách Poskytovatele uveden termín, časový rozsah a způsob poskytnutí služby, alespoň: 

a. označení služby dle nabídky služeb na webových stránkách, 

b. údaje Objednatele pro účely fakturace (jméno či název Objednatele, datum narození, IČO, adresa bydliště či sídla Objednatele, emailová adresa pro účely zaslání faktury), 

c. případně zvolený termín a forma poskytování služeb, pokud na webových stránkách je uvedeno více termínů a/nebo je uvedena možnost volby formy poskytnutí služby;

 

○ v případě, že na webových stránkách Poskytovatele není uveden termín, časový rozsah a/nebo forma poskytnutí služeb, alespoň:

 •  a.označení služby dle nabídky služeb na webových stránkách 

 • b.požadovaný termín, časový rozsah a forma poskytnutí služeb, 

 • c. údaje Objednatele pro účely fakturace (jméno či název Objednatele, datum narození, IČO, adresa bydliště či sídla Objednatele, emailová adresa pro účely zaslání faktury),

 

a počet osob, které budou služby objednané Objednatelem v uvedených termínech odebírat. Pokud v objednávce nebude počet osob uveden, má se za to, že službu bude odebírat pouze jedna osoba. 

 

2.2 Objednatel zašle Objednávku na emailovou adresu Poskytovatele, uvedenou na webových stránkách a určenou k rezervaci míst na kurzu nebo k objednání individuální konzultace či koučinku, či případně za pomoci jiných komunikačních prostředků, je-li možnost jejich využití k zaslání Objednávky výslovně uvedena na webových stránkách Poskytovatele či v propagačních materiálech (letáky, reklamy na sociálních sítích, příspěvky Poskytovatele na sociálních sítích aj.). 

 

2.3 Bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky Objednatelem Poskytovatel sdělí, zda objednávku akceptuje. Má se za to, že Poskytovatel objednávku akceptoval, pokud vystavil na jméno Objednatele fakturu na částku odpovídající objednaným službám, jak byly specifikovány v objednávce.

 

2.4 Objednávky jsou Poskytovatelem zpracovávány dle pořadí, ve kterém objednávky obdržel. Poskytovatel je oprávněn Objednávku odmítnout v případě překročení kapacity termínu, v němž je služba poskytována. 

 

2.5 Pro účely doručení faktury a další komunikace za email Objednatele je považován email, jehož prostřednictvím Objednatel Poskytovateli předmětnou objednávku doručil, byla-li Objednávka zaslána prostřednictvím emailu. V případě zaslání Objednávky prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, Objednatel vždy uvede emailovou adresu, na kterou mají být zasílány faktury. V případě neuvedení emailové adresy Objednatele v takové Objednávce platí, že Objednatel souhlasí se zasláním faktury za služby prostřednictvím komunikačního prostředku, jimž Poskytovateli Objednávku zaslal.

 

2.6 Odesláním Objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

3. Cena služeb a její úhrada

 

3.1 Cena jednotlivých služeb je uvedena na webových stránkách Poskytovatele. Cena služeb se hradí vždy předem, a to: 

 • a. bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele dle faktury, vystavené Poskytovatelem po přijetí Objednávky, nebo

 • b. bezhotovostní platbou prostřednictvím online platební brány.

 

3.2 Nebyla-li cena za služby uhrazena v celém rozsahu alespoň jeden den před termínem poskytování či čerpání služeb, nárok Objednatele na poskytnutí služeb zaniká.

 

3.3 Cena služeb je prezentována včetně všech daní (zejména dani z přidané hodnoty).

 

4. Poskytování služeb

 

4.1 Služby jsou Poskytovatelem poskytovány ve formě online konzultací, kurzů, seminářů či workshopů anebo prezenční (offline) formou, v předem Poskytovatelem určeném termínu a časovém rozsahu, nebo na základě individuálně dohodnutého termínu; v případě služeb poskytovaných prezenční (offline) formou Poskytovatel rovněž předem určuje místo, v němž má dojít k poskytnutí služeb Poskytovatelem. 

 

4.2 Služby jsou poskytovány jak individuálně (individuální koučink, individuální konzultace), tak i pro větší počet osob současně (workshopy, semináře, kurzy). Způsob poskytování jednotlivých služeb je specifikován v nabídce služeb na webových stránkách Poskytovatele.

 

4.3V případě služeb poskytovaných pro větší počet osob současně je Objednatel povinen zdržet se všeho, co může narušit průběh poskytování služby ostatním účastníkům workshopu, semináře či kurzu. V případě hrubého či opakovaného porušení tohoto pravidla Poskytovatel je oprávněn Objednatele z workshopu, semináře či kurzu vyloučit bez náhrady, jakož i bez nároku na vrácení ceny služeb či její části.

 

4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín, místo a formu poskytování služeb. Poskytovatel vždy takovou změnu oznámí Objednateli s dostatečným předstihem.

 

4.5 Pokud nabídka služeb na webových stránkách neobsahuje termín, časový rozsah či formu poskytnutí služby, platí, že termín, časový rozsah či forma poskytnutí služeb budou určeny dohodou Smluvních stran s ohledem na časovou a jinou dispozici Poskytovatele.

 

4.6 Změna dohodnutého termínu, časového rozsahu či formy poskytování služeb na žádost Objednatele je možná pouze na základě výslovné dohody Smluvních stran, a to pouze v případě, že Objednatel požádá o změnu alespoň:

 • a. 10 pracovních dnů před termínem, v němž má dojít k poskytnutí služeb, nebo

 • b. pouze v odůvodněných případech z důvodů zvláštního zřetele hodných méně než 10 pracovních dnů termínem, v němž má dojít k poskytnutí služeb, nejpozději však v poslední pracovní den předcházející dni, v němž měla být služba poskytnuta.

Na změnu termínu, časového rozsahu či formy poskytování služeb není nárok. V případě, že žádost o změnu termínu nebude Poskytovateli doručena včas, a Objednatel se v termínu poskytování služeb nedostaví na místo poskytování služeb nebo se nepřihlásí na workshop, seminář či kurz poskytovaný v online formě prostřednictvím platformy Zoom, nárok Objednatele na poskytnutí uhrazené služby zaniká.

4.7 V případě, jestli se Objednatel v termínu poskytování služeb nedostaví na místo poskytování služeb nebo se nepřihlásí k platformě Zoom, aniž by od smlouvy o poskytování služeb platně odstoupil, Objednatelem uhrazená cena za služby se nevrací.

 

4.8 Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je vyloučeno v případech, uvedených dále v odst. 7.2 a 7.3 těchto obchodních podmínek.

 

4.9 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy o poskytování služeb, může tak učinit pouze ohledně plnění, které nebylo k okamžiku odstoupení poskytnuto. V případě odstoupení Objednatele má Poskytovatel nárok na úhradu poměrné části ceny za již poskytnuté služby případně za již poskytnutý obsah, související s poskytovanými službami.

 

4.10 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy o poskytování služeb, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Objednatel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

5. Online workshopy, semináře a kurzy

 

5.1 Přístup k službám poskytovaným pro větší počet osob online formou (online workshopy, semináře a kurzy) je poskytován do 24 hodin od úhrady faktury Objednatelem, a to tak, že Poskytovatel zašle na email Objednatele (popřípadě prostřednictvím jiného prostředku komunikace zvoleného Klientem) webový odkaz na Zoom či jinou online platformu, kde bude služba poskytnuta v předem určeném nebo dohodnutém termínu. V takovém případě se služba považuje za poskytnutou poskytnutím webového odkazu a zpřístupněním obsahu služby v určeném termínu, a to nezávisle na tom, zda se Objednatel pomocí odkazu skutečně přihlásil k odběru služby v termínu jejího poskytování či nikoliv.

 

5.2 Změna termínu, časového rozsahu či formy poskytování služeb workshopů, seminářů a kurzů na žádost Objednatele v případě workshopů, seminářů a kurzu, jejichž termíny byly předem určeny Poskytovatelem, není možná. 

 

5.3 Pokud je to výslovně uvedeno v nabídce služeb na webových stránkách Poskytovatele, u vybraných workshopů, kurzů a seminářů může Objednatel požádat o vrácení celé ceny za služby bez uvedení důvodu. Vracení ceny služeb je možné pouze na základě žádosti Objednatele zaslané bez zbytečného odkladu po poskytnutí služeb či jejich první oddělitelné části, pokud jsou tyto služby poskytovány v takových částech, nejpozději však do tří dnů od jejich poskytnutí. 

 

6. Individuální koučink a konzultace

 

6.1 Služby individuálního koučinku a konzultace jsou poskytovány jako jedna či několik konzultací online či prezenční (offline) formou. Přesný počet konzultací a časový rozsah poskytované služby je uveden v nabídce služeb.

 

6.2 V případě objednání balíčku individuálního koučinku nebo konzultací, který zahrnuje více konzultací, celková cena celého balíčku konzultací se hradí předem. Čerpání zakoupených služeb se musí uskutečnit ve lhůtě 3 měsíců od úhrady ceny za služby.

 

V případě, že zakoupené služby nebyly vyčerpány před koncem lhůty k čerpání služeb, nárok Objednatele na poskytnutí zbývajících služeb zakoupeného balíčku zaniká.

 

6.3 V případě, jestli se Objednatel z jakéhokoli důvodu nemůže zúčastnit jedné nebo více konzultací v řádném termínu, po řádném písemném oznámení této skutečnosti může požádat o odklad čerpání služeb na dobu nepřesahující jeden měsíc. Doba odkladu služeb začíná běžet od doby odeslání oznámení Objednatele se žádostí o odklad. Odesláním oznámení se žádostí o odklad přestává běžet lhůta k čerpání služeb dle odst. 6.2 těchto obchodních podmínek.

 

6.4 Uplynutím doby požadovaného odkladu, nejpozději však uplynutím jednoho měsíce od zaslání oznámení se žádostí o odklad dle předchozího odstavce, běh lhůty k čerpání služeb pokračuje. Uplynutím zbývající části lhůty k čerpání služeb nárok Objednatele na poskytnutí zbývajících služeb zakoupeného balíčku zaniká.

 

6.5 Poskytovatel prodlouží lhůtu k čerpání služeb v případě, jestli čerpání služeb v původní lhůtě není možné z důvodu nedostatku termínů Poskytovatele. Prodloužení lhůty je možné pouze v případě, že Objednatel požádal o zaslání nabídky volných termínů pro čerpání služeb alespoň:

 

 • a. jeden týden před koncem lhůty k čerpání služeb, pokud počet nevyčerpaných konzultací či jiných služeb není větší než dvě konzultace či služby, nebo

 • b. dva týdny před koncem lhůty k čerpání služeb, pokud počet nevyčerpaných konzultací či jiných služeb přesahuje dvě konzultace či služby, popřípadě pokud služba má být poskytnuta jednorázově v časovém rozsahu překračujícím dvě hodiny, a zároveň pokud Objednatel bezdůvodně neodmítne mu nabídnuté volné termíny. 

 

6.6 Zánik nároku Objednatele na poskytnutí zbývajících služeb zakoupeného balíčku nemá vliv na existenci jakékoli pohledávky Poskytovatele za Objednatelem, zejména pak i po zániku tohoto nároku Objednatele stále trvá nárok Poskytovatele na úhradu ceny za služby.


 

7. Informace pro spotřebitele

 

7.1 Smluvní vztah Poskytovatele s Objednatelem, který je spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem.

a. Spotřebitelem je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.

b. Podnikatelem je ve smyslu § 420 občanského zákoníku ten, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

7.2 Smlouva o poskytování služeb, uzavíraná Poskytovatelem se spotřebitelem, dle níž je plnění poskytováno v určeném termínu, je smlouvou o využití volného času ve smyslu § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od níž spotřebitel v souladu se zákonem nemůže odstoupit.

 

7.3 V souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále spotřebitel nemůže odstoupit mimo jiné od:

 

 • a. smlouvy o poskytování služeb, jestliže služby byly s předchozím výslovným souhlasem Objednatele poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • b. kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu,

 • c. smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • d. smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • e. smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.4 Nejedná-li se o případy, kdy odstoupení Objednatele, který je spotřebitelem, od smlouvy o poskytování služeb není ze zákona možné, může Objednatel od smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to zasláním vyplněného formuláře k odstoupení elektronicky na adresu martina.opava@dailyenergy.cz. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší. 

 

7.5 Bylo-li předmětem smlouvy dodání zboží, zboží musí být kupujícím vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Objednatel od kupní smlouvy, nese Objednatel náklady spojené s vracením zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Objednatelem stejným způsobem, jakým je od Objednatele přijal, nikoli však dříve, než Objednatel zboží vrátí nebo spolehlivě prokáže, že zboží odeslal.

 

7.6 V případě smlouvy o poskytování služeb, pokud z těchto obchodních podmínek a z aktuální nabídky neplyne jinak, je možné od smlouvy odstoupit pouze ohledně neposkytnuté části plnění. Poskytovatel je v takovém případě povinen plnění poskytnuté Objednatelem vrátit ve výši snížené poměrně již poskytnutým službám, popřípadě snížené o odpovídající část služeb, jejichž využití bylo Objednateli umožněno v předem sděleném termínu či ve lhůtě dle smlouvy o poskytování služeb či dle těchto obchodních podmínek, a k jejichž využití ze strany Objednatele v takto určených termínech či lhůtách nedojde. 

 

7.7 Součástí těchto obchodních podmínek je dále vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy dostupný na internetové adrese www.dailyenergy.cz.

 

7.8 Objednatel, který je spotřebitelem, se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení obrátit na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 

8. Práva z vadného plnění (reklamace)

 

8.1 Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli vadu plnění poskytnutého Poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do jednoho týdne od poskytnutí služby či obdržení zboží. 

 

8.2 Objednatel je povinen zaslat reklamaci na emailovou adresu Poskytovatele, uvedenou na webových stránkách. Objednatel vždy uvede, v čem má reklamovaná vada spočívat a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje.

 

8.3 Je-li vada plnění odstranitelná, Objednatel může požadovat její opravu nebo doplnění chybějící části plnění, anebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny služeb nebo zboží.

 

8.4 Poskytovatel vyřídí reklamaci ve lhůtě 14 dní od jejího obdržení, a v této lhůtě sdělí Objednateli způsob vyřízení reklamace.

8.5 Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby a délka jejího trvání odpovídá popisu. Dodavatel není odpovědný za výsledky poskytovaných služeb.

8.6 V případě dodání koučinkových služeb, online a živých přednášek a pod., vzhledem k tomu, že jde o tzv. smlouvu o využití volného času poskytovanou v určeném termínu, není možné dle § 1837 písm. j) NOZ od Smlouvy odstoupit.

8.7 Po převzetí zboží od dopravce je povinnost Objednatele zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Poskytovateli. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Objednavatele zboží od dopravce převzít.

8.8 Nebezpeční škody na zboží na Objednavatele přechází v okamžiku, kdy ho převezme. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Objednavatel veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

8.9 V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne od převzetí zboží.

8.10 V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatel Objednavateli vrátí Cenu do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený Objednavatelem. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží Poskytovatel obdrží, nebo Objednavatel prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět Poskytovateli. Zboží Poskytovateli prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

 

9. Nákupy v internetovém obchodě – E-shop

 

9.1 Pro účely nákupu v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.dailyenergy.cz (dále jen „e-shop“) se Objednávkou zboží rozumí objednávka, zaslaná prostřednictvím uživatelského rozhraní e-shopu. Ustanovení těchto obchodních podmínek o Objednávce platí obdobně i ve vztahu k Objednávce zboží, nevyplývá-li z tohoto článku či z jiných ustanovení těchto obchodních podmínek jinak.

 

9.2 Veškeré Objednávky zboží zaslané prostřednictvím e-shopu jsou považovány za závazné. Odesláním Objednávky zboží Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 

9.3 Pro objednání zboží vyplní Objednatel objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Před odesláním Objednávky zboží je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zboží vložil a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky zboží.

 

9.4 Podmínkou platnosti elektronické Objednávky zboží je správné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem popř. objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu Objednávky zboží. Údaje uvedené Objednatelem jsou považovány za správné.

 

9.5 Místem dodání zboží je adresa uvedená Objednatelem v Objednávce zboží. Za telefonický kontakt pro účely doručování je považováno telefonní číslo, uvedené Objednatelem v Objednávce zboží.

 

9.6 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, jakož i s tím, že faktura za objednané zboží mu bude doručena prostřednictvím emailu, uvedeného v registračním či objednávkovém formuláři. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

 

9.7 Objednatel bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

 

9.8 Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

 

9.9 Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

9.10 Fotografie uvedené na stránkách odpovídají prodávanému zboží. 

 

9.11 Cenou se pro účely tohoto ustanovení obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje kupní cenu, do níž nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží. Cena je prezentována včetně všech daní (zejména dani z přidané hodnoty). V případě mezinárodních Objednávek zboží může vzniknout povinnost k úhradě celních a jiných souvisejících poplatků, které nejsou v ceně zohledněny.

 

9.12 Cena se hradí předem následujícími způsoby:

 • a. bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Prodávajícího č. ú. 4313574329/0800, vedený bankovní institucí Česká spořitelna, a.s.

 • b. V případě vytvoření objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře se platba provádí pomocí platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. (Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, +420 228 224 267), která podporuje platební karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro (je nutné zadat údaje o kartě) a předvyplněné online bankovní převody přesměrováním do internetového bankovnictví nebo načtením QR kódu. Po přijetí platby bude zákazníkovi zasláno potvrzení o úhradě na e-mail zadaný v objednávkovém formuláři.

 • c. V případě nákupu přidáním produktu do košíku se platba provádí prostřednictvím platební brány společnosti PayU S.A. (Grunwaldzka 186, 60-166, Poznaň, Polsko), která podporuje platební karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro (je nutné zadat údaje o kartě). Po přijetí platby bude zákazníkovi zasláno potvrzení o úhradě na e-mail zadaný v objednávkovém formuláři.

 

9.13 Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na příslušný účet. Plnou úhradou ceny se stává kupní smlouva uzavřená na základě Objednávky zboží účinnou.

 

9.14 Není-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě Prodávajícího, expedováno nejpozději pátý pracovní den po obdržení platby při bezhotovostní platbě předem. 

 

9.15 Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty z důvodu přetížení pošty nebo svátků, nebo z důvodu výskytu jiných nepředvídatelných událostí. O případné delší expediční lhůtě bude Objednatel informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých Objednatelem při uzavření kupní smlouvy či registraci.

 

9.16 Ceny za doručení jsou uvedeny v objednávkovém formuláři pro jednotlivé způsoby doručení, a to vždy před odesláním Objednávky zboží. Pokud je u některého zboží v nabídce e-shopu uvedena informace o bezplatné dopravě zboží, platí tato informace pouze ve vztahu k takto označenému zboží.

9. 17 Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 

10. Autorská práva a údaje o digitálním obsahu

 

10.1 Digitální obsah poskytovaný Objednateli během či v souvislosti s poskytováním služeb a umožňující opětovné přehrávání (např. podklady, individuální plán či doporučení) je poskytován ve formátu .doc či .pdf; k funkčnosti a přehrávání digitálního obsahu Objednatel potřebuje mít dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty v uvedených formátech. Digitální obsah umožňující opětovné přehrávání poskytovaný v podobě videí a audionahrávek (podcastů) je poskytován prostřednictvím platforem YouTube a Anchor; za účelem přístupu k tomuto digitálnímu obsahu Objednatel potřebuje mít k dispozici připojení k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení. Hardware používaný Objednatelem za účelem odebírání digitálního obsahu dle předchozí věty musí umožňovat zvukový výstup, popřípadě zvukový a video výstup v případě videí. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu k digitálnímu obsahu ve smyslu tohoto ustanovení, způsobenou nedostatečnou rychlostí připojení Objednatele či absencí přístupu Objednatele k síti Internet. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za případné výpadky platforem provozovaných jinými osobami, jejichž prostřednictvím Poskytovatel zpřístupňuje digitální obsah.

 

10.2 Digitální obsah poskytovaný Objednateli při poskytování služby v souladu se smlouvou o poskytování služeb online formou (prostřednictvím Zoom či jiné online platformy) a neumožňující opětovné přehrávání je přístupný v předem určených termínech prostřednictvím aplikace Zoom či jiné online platformy. Za účelem přístupu k tomuto digitálnímu obsahu Objednatel potřebuje mít k dispozici připojení k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení. Hardware používaný Objednatelem za účelem odebírání digitálního obsahu ve smyslu tohoto ustanovení musí umožňovat zvukový vstup a výstup jakož i video výstup. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu k digitálnímu obsahu ve smyslu tohoto ustanovení, způsobenou nedostatečnou rychlostí připojení Objednatele či absencí přístupu Objednatele k síti Internet. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za případné výpadky platforem provozovaných jinými osobami, jejichž prostřednictvím Poskytovatel zpřístupňuje digitální obsah.

 

10.3 Obsah poskytovaný Objednateli během či v souvislosti s poskytováním služeb (podklady, individuální plány a doporučení a další obsah) je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Nahrávání obsahu workshopů, konzultací, koučinků a jiných poskytovaných služeb je možné pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele a to výlučně pro osobní potřebu Objednatele. Pořizování zápisků či kopií obsahu poskytnutého Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb je možné pouze pro soukromé potřeby Objednatele. Další šíření obsahu poskytnutého v souvislosti s poskytováním služeb je zakázáno, nebylo-li Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak. 

 

10.4 V případě vybraných produktů či služeb nabízených Poskytovatelem Poskytovatel nabízí rovněž možnost jejich využití na základě licenční smlouvy, jejíž podmínky budou vždy určeny individuálně na základě jednání zájemce o uzavření licenční smlouvy a Poskytovatele. 

 

11. Zpracování osobních údajů a používání cookies

 

11.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Daily Energy s.r.o., IČO: 05298172, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261420 (dále též: „správce“ či „Poskytovatel“).

 

11.2 Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

email: martina.opava@dailyenergy.cz 

telefon: +420 602 772 724

 

11.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

11.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

11.5 Správce zpracovává osobní údaje, které mu Objednatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Objednávky.

11.6 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Objednatele a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

11.7 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • a. plnění smlouvy mezi Objednatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • b. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • c. souhlas Objednatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

11.8 Účelem zpracování osobních údajů je

 • a. vyřízení Objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • b. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

11.9 Dochází-li ke zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce, má subjekt údajů možnost na žádost získat informace z posouzení vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR .

11.10Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

11.11 Správce uchovává osobní údaje

 • a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

11.12 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Tím není dotčeno právo subjektu na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

11.13 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • a. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • b. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • c. zajišťující marketingové služby.

11.14 Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU).

11.15 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu a odpovídajícím nastavení webové prohlížeče Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • a. Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

 • b. Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu lze sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat nabízené služby.

11.16 Konkrétně se používají cookies:

 • a. Nezbytné cookies

Cookies externaFontsLoaded

Účel Pomáhá s načítáním fontů

Cookies NOCHACHE

Účel Pomáhá s rychlostí načítání webu

Cookies PHPSESSID

Účel Slouží k identifikaci přihlášení

Cookies previousURL

Účel Ukládá předchozí navštívenou stránku

Cookies referal

Účel Pomáhá s identifikací předchozího zdroje návštěv

Cookies mccid a mceid

Účel Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

Cookies SRV_id

Účel Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

Cookies CookiesOK

Účel Souhlas s použitím cookies

 

 • b. Analytické cookies

 

Cookies (služba) Google Analytics

Účel Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

Cookies (služba) 

Smartlook a Smartsupp

Účel Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty

Podmínky služby Smartlook a Smartsupp

Cookies (služba) 

Google Optimize

Účel Používá se k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu

Podmínky služby Google Optimize

 

 • c. Marketingové cookies

Cookies (účel) Google Adwords

Účel  Používá se Adwords k cílení reklamy

Podmínky služby Google Adwords

Cookies (účel) Seznam Sklik

Účel  Používá se Sklik k cílení reklamy

Podmínky služby Sklik

Cookies (účel) Lead Hub

Účel  Používá se Lead Hub pro e-mailing

 

Cookies (účel) Facebook audience

Účel  Používá se Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Facebook

Cookies (účel) Twitter

Účel  Používá se Twitter k cílení reklamy

Podmínky služby Twitter

Cookies (účel) LinkedIn

Účel  Používá se LinkedIn k cílení reklamy

Podmínky služby LinkedIn

 

11.17 Za podmínek stanovených v GDPR subjekt osobních údajů má:

 • a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • b právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • f. právo odvolat souhlas se zpracováním udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Těchto svých práv se může domáhat přímo u správce, a to písemně nebo elektronicky na kontaktní adrese nebo emailu správce, které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 11.2 těchto podmínek.

Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, anebo u dozorového úřadu členského státu EU v místě bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde k údajnému porušení GDPR došlo, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

11.18 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi těchto obchodních podmínek včetně podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Poskytovatel na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu Objednatele, kterou Objednatel Poskytovateli poskytl.

 

12.2 Smluvní vztah založený kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to i v případě, jestli obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití kolizních norem, zejména (nikoli však výlučně) zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, jakož i Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Volbou práva podle věty první tohoto odstavce není Objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

12.3 Tyto obchodní podmínky byly vypracovány v české a anglické jazykových verzích. V případě jakéhokoli rozporu česká jazyková verze těchto obchodních podmínek má přednost.

 

12.4 Kontaktní údaje prodávajícího:

Daily Energy s.r.o. 

IČO: 05298172

Sídlo: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Email: info@dailyenergy.cz 

Bankovní spojení: 4313574329/0800

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.1.2024

cookies detail
bottom of page