top of page

Zpracování osobních údajů a používání cookies

1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Daily Energy s.r.o., IČO: 05298172, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261420 (dále též: „správce“ či „Poskytovatel“).

 

2 Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

email: martina.opava@dailyenergy.cz 

telefon: +420 602 772 724

 

3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5 Správce zpracovává osobní údaje, které mu Objednatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Objednávky.

6 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Objednatele a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

7 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • a. plnění smlouvy mezi Objednatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • b. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • c. souhlas Objednatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

8 Účelem zpracování osobních údajů je

 • a. vyřízení Objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • b. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9 Dochází-li ke zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce, má subjekt údajů možnost na žádost získat informace z posouzení vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR .

10 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

11 Správce uchovává osobní údaje

 • a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

12 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Tím není dotčeno právo subjektu na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

13 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • a. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • b. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • c. zajišťující marketingové služby.

14 Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU).

15 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu a odpovídajícím nastavení webové prohlížeče Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • a. Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

 • b. Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu lze sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat nabízené služby.

16 Konkrétně se používají cookies:

 • a. Nezbytné cookies

Cookies externaFontsLoaded

Účel Pomáhá s načítáním fontů

Cookies NOCHACHE

Účel Pomáhá s rychlostí načítání webu

Cookies PHPSESSID

Účel Slouží k identifikaci přihlášení

Cookies previousURL

Účel Ukládá předchozí navštívenou stránku

Cookies referal

Účel Pomáhá s identifikací předchozího zdroje návštěv

Cookies mccid a mceid

Účel Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

Cookies SRV_id

Účel Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

Cookies CookiesOK

Účel Souhlas s použitím cookies

 

 • b. Analytické cookies

 

Cookies (služba) Google Analytics

Účel Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

Cookies (služba) 

Smartlook a Smartsupp

Účel Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty

Podmínky služby Smartlook a Smartsupp

Cookies (služba) 

Google Optimize

Účel Používá se k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu

Podmínky služby Google Optimize

 

 • c. Marketingové cookies

Cookies (účel) Google Adwords

Účel  Používá se Adwords k cílení reklamy

Podmínky služby Google Adwords

Cookies (účel) Seznam Sklik

Účel  Používá se Sklik k cílení reklamy

Podmínky služby Sklik

Cookies (účel) Lead Hub

Účel  Používá se Lead Hub pro e-mailing

 

Cookies (účel) Facebook audience

Účel  Používá se Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Facebook

Cookies (účel) Twitter

Účel  Používá se Twitter k cílení reklamy

Podmínky služby Twitter

Cookies (účel) LinkedIn

Účel  Používá se LinkedIn k cílení reklamy

Podmínky služby LinkedIn

 

17 Za podmínek stanovených v GDPR subjekt osobních údajů má:

 • a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • b právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • f. právo odvolat souhlas se zpracováním udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Těchto svých práv se může domáhat přímo u správce, a to písemně nebo elektronicky na kontaktní adrese nebo emailu správce, které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 11.2 těchto podmínek.

Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, anebo u dozorového úřadu členského státu EU v místě bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde k údajnému porušení GDPR došlo, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

18 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

bottom of page